O SMUP

System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) to narzędzie informatyczne zapewniające zintegrowane, wysokiej jakości dane, pozwalające zoptymalizować proces świadczenia usług publicznych.

SMUP powstał w wyniku wspólnie realizowanych działań, prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym oraz korporacjami samorządowymi – Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Miast Polskich, z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa (w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Pierwsza część projektu, mająca na celu przygotowanie wykonawczej koncepcji systemu, zrealizowana została w latach 2017-2019, z udziałem pięciu instytucji partnerskich: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Związku Powiatów Polskich (ZPP), Związku Miast Polskich (ZMP) oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP). Druga, realizowana w latach 2019-2021, z udziałem czterech instytucji (MSWiA, GUS, ZPP oraz ZMP), zakładała wdrożenie, udostepnienie online i przetestowanie powstającego systemu oraz poszerzenie jego zakresu informacyjnego. Obecnie realizowana ostatnia faza przedsięwzięcia, polega na doskonaleniu i upowszechnianiu systemu w Polsce i zakończy się w 2023 roku.

System Monitorowania Usług Publicznych (https://smup.gov.pl) przeznaczony jest zarówno dla przedstawicieli administracji publicznej, w szczególności z jednostek samorządu terytorialnego czyli osób korzystających z niego w celu pogłębionej analizy usług publicznych. Na równi z tą grupą odbiorcą systemu są obywatele poszukujący poszerzonych informacji o usługach realizowanych przez gminy i powiaty. 

W związku z tym system posiada dwa poziomy interfejsu – podstawowy (prezentujący najważniejsze informacje, pozwalający na ogólną ocenę usług publicznych) oraz zaawansowany (umożliwiający wszechstronne analizowanie danych, z wykorzystaniem całej funkcjonalności SMUP).

Celem systemu jest:

  • umożliwienie władzom samorządowym monitorowania pod kątem ilości, jakości, dostępności i efektywności finansowej wyodrębnionych w SMUP usług publicznych,
  • umożliwienie porównania osiąganych wyników ze wskaźnikami innych jednostek z całego kraju (benchmarking), a w rezultacie poprawę jakości i dostępności świadczenia usług publicznych przez jst.

Dane zawarte w SMUP dotyczą każdej jednostki samorządu terytorialnego oddzielnie, co pozwala na ocenę usług własnych (w oparciu o szereg wskaźników, w porównaniu z samorządami sąsiednimi oraz podobnymi – z grupy porównawczej), a także umożliwia np. urozmaicenie przygotowywanych opracowań o danej jst oraz podejmowanie decyzji zarządczych w oparciu o fakty.

Portal SMUP dostarcza wiedzy statystycznej na temat usług publicznych świadczonych przez wszystkie gminy i powiaty w kraju, w podziale na 9 głównych obszarów tematycznych: (1) edukacja; (2) lokalna polityka społeczna; (3) kultura i rekreacja; (4) drogownictwo i transport; (5) ochrona środowiska; (6) gospodarowanie nieruchomościami; (7) inwestycje i budownictwo; (8) geodezja i kartografia; oraz (9) podatki i opłaty lokalne.

Użytkownicy systemu mogą m.in.:

  • przeglądać dane o usługach publicznych wraz z informacjami objaśniającymi (fiszki);
  • wizualizować dane (wskaźniki i zmienne) na wykresach i mapach;
  • pobierać dane i informacje objaśniające, w celu dalszego ich przetwarzania na własnym urządzeniu;
  • przeprowadzać operacje na danych w ramach systemu (sortowanie, filtrowanie, sumowanie itp.);
  • dokonywać analiz porównawczych z wykorzystaniem benchmarking’u (tj. dla wybranych jednostek samorządu terytorialnego o podobnych charakterystykach lub dobranych według indywidualnych ustawień).

Obecnie zapraszamy do zgłoszenia udziału swojego samorządu w kolejnym etapie wdrażania SMUP w praktyce, czyli w bezpłatnym cyklu szkoleń, które rozpoczną się w I kwartale 2022 r. (więcej informacji: www.smup.jst.org.pl lub w zakładce O szkoleniach).

Wersja podstawowa
Wersja z łumaczeniem PJM
Wersja z napisami EN
Wersja z audiodeskrypcją
Wersja podstawowa
Wersja z łumaczeniem PJM
Wersja z napisami PL
Wersja z audiodeskrypcją