FAQ


Informacje na temat szkoleń (Q&A)

1. Kto finansuje szkolenia?

Planowane szkolenia będą realizowane w ramach projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z tym będą stosowane standardowe wymogi projektów unijnych, dotyczące zarówno podmiotów, które mogą być objęte wsparciem, jak i uczestników.

Udział w szkoleniach jest dla Państwa bezpłatny.

2. Kiedy szkolenia będą realizowane?

Szkolenia będą realizowane od I kwartału 2022 r. do końca II kwartału 2023 r. W zakładce Do pobrania znajdą Państwo harmonogram planowanych szkoleń (ostateczne terminy będą potwierdzane uczestnikom sukcesywnie po rejestracji). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów spotkań oraz składu grup.

3. Kto w szczególności powinien uczestniczyć w szkoleniach w ramach SMUP?

W szkoleniach powinni uczestniczyć pracownicy samorządowi, w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), którzy wykonują zadania z zakresu monitorowania i doskonalenia jakości usług publicznych (w tym kadra zarządzająca).

Kwalifikację uczestników na szkolenia należy przeprowadzić w odniesieniu do miejsca ich zatrudnienia (z powyższym zastrzeżeniem), czyli mogą to być osoby pracujące w: urzędach JST, gminnych jednostkach budżetowych, powiatowych jednostkach organizacyjnych i samorządowych zakładach budżetowych.

W szkoleniach mogą wziąć udział również pracownicy zatrudnieni w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, ponieważ prawa i obowiązki tych osób regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych (art. 123 ustawy o pomocy społecznej).

4. Kto NIE może uczestniczyć w szkoleniach w SMUP?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o pracownikach samorządowych oraz wskaźnikami obowiązującymi w SMUP, w szkoleniach NIE MOŻE uczestniczyć (nie jest pracownikiem samorządowym) osoba, która – pomimo zatrudnienia w jednostce organizacyjnej utworzonej przez jst – ma swoje odrębne pragmatyki służbowe. Są to np. (uwaga – lista nie jest pełna!):
• strażnicy gminni – co wynika z ustawy o strażach gminnych (chociaż często pracują w urzędzie jst),
• nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych i ich zastępcy – zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
• pracownicy samorządowych instytucji kultury – zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
• pracownicy zatrudnieni w spółkach samorządowych, funkcjonujących zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych (odrębne od jst osoby prawne) – z wyjątkiem np. członków rad nadzorczych delegowanych z ramienia właściciela, tj. pracowników zatrudnionych najczęściej w urzędach,
• radni.

Ponadto – z uwagi na wymogi projektu – w szkoleniach nie mogą uczestniczyć jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w pilotażowym procesie szkoleniowym. Pilotaż został zrealizowany od września do grudnia 2021 i objęto nim 40 jst. Lista ww. samorządów dostępna jest w zakładce Do pobrania.

5. Jaką liczbę pracowników należy zgłosić do projektu?

Liczba pracowników jst biorących udział w projekcie powinna stanowić co najmniej 10% pracowników wykonujących zadania z zakresu monitorowania i doskonalenia jakości usług publicznych (w tym kadra zarządzająca).

Z doświadczeń wynikających z przeprowadzonego pilotażu wynika, że liczba osób, które biorą udział w projekcie z danej jst zazwyczaj wiąże się z liczbą osób zatrudnionych w urzędzie i została określona w następujący sposób:
• 50 lub mniej pracowników – 1 uczestnik szkolenia,
• od 51 do 150 pracowników – 2 uczestników szkolenia,
• od 151 do 300 pracowników – 3 uczestników szkolenia,
• od 301 do 600 pracowników – 4 uczestników szkolenia,
• powyżej 600 pracowników – 5 uczestników szkolenia.

Powyższe przedziały zostały zdefiniowane w formularzu zgłoszeniowym. Po wpisaniu w nim liczby osób zatrudnionych w urzędzie gminy/miasta lub w starostwie powiatowym automatycznie zostanie wskazana liczba uczestników szkolenia, którą można zgłosić z danej jst.

6. Jakie szkolenia są planowane w ramach projektu?

1. Jednodniowe szkolenia online – składające się z części teoretycznej i praktycznej z wykorzystaniem dostępu do systemu; uczestnik szkolenia będzie mógł dokonać wyboru tematyki – w zaplanowanych na I półrocze 2022 rok szkoleniach – z poniższych opcji:

 • szkolenie strategiczne (skierowane do osób zarządzających oraz zajmujących się działaniami ogólnorozwojowymi jst);
 • edukacja;
 • ochrona środowiska;
 • gospodarowanie nieruchomościami;
 • podatki i opłaty lokalne.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany listy proponowanych tematów.

2. Szkolenia stacjonarne, tzw. Grupy Wymiany Doświadczeń (odbędą się o ile przepisy i warunki epidemiczne na to pozwolą) – skierowane do szczególnie zainteresowanych jst; podczas tych spotkań zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza danych w JEDNYM z wybranych przez jst obszarów tematycznych:

 • edukacja: (1) przedszkola i szkoły podstawowe wraz z usługami pomocniczymi lub (2) edukacja ponadpodstawowa lub (3) edukacja specjalna oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
 • ochrona środowiska: (1) usługi wodno-kanalizacyjne lub (2) odbiór i zarządzanie odpadami stałymi;
 • gospodarowanie nieruchomościami: usługa – wynajmowanie mieszkań od jst;
 • podatki i opłaty lokalne.

7. Czy każdy może uczestniczyć we wszystkich szkoleniach?

Tak, jednakże z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z liczby osób wydelegowanych na szkolenia:

 • 1 osoba z samorządu może uczestniczyć w jednym wybranym szkoleniu;
 • 2 osoby z samorządu – obie uczestniczą w tym samym szkoleniu stacjonarnym lub obie w szkoleniach online (dowolnych);
 • 3 i więcej osób z samorządu – 2 osoby uczestniczą w tym samym szkoleniu stacjonarnym a pozostałe w szkoleniach online (dowolnych) lub wszyscy w szkoleniach online (dowolnych)

Uwaga!
W przypadku zgłoszenia na GWD wymagana jest bezwarunkowa obecność w pierwszym dniu pierwszego zjazdu. Nieobecność spowoduje konieczność odbycia dodatkowego szkolenia online.

8. Co zrobić aby zgłosić JST do projektu?

Aby zgłosić swój udział w projekcie należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy który znajduje się na stronie www.smup.jst.org.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu projekt umowy dotyczący udziału w projekcie „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” (tj. w szkoleniach) wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. deklaracjami dla uczestników i zasadami uczestnictwa).

Dopiero podpisanie przez jst umowy z organizatorem szkoleń będzie umożliwiało udział w projekcie.

9. Jakie informacje należy podać przy zgłoszeniu?

Wypełniając formularz zgłoszeniowy będziecie Państwo poproszeni o podanie następujących informacji:

 • dane JST, tj.: nazwa JST; NIP JST; powiat; nazwa urzędu; adres urzędu; liczbę osób zatrudnionych w urzędzie (liczbowo, a nie etatowo);
 • dane osoby do kontaktu, tj.: imię i nazwisko, telefon służbowy oraz służbowy adres e-mail;
 • dane uczestników zgłoszonych na szkolenia, tj.: imię i nazwisko, telefon służbowy, służbowy adres e-mail;

– oraz o zaznaczenie przy każdej ze zgłaszanych osób jednej preferowanej formy szkoleniowej (ścieżki szkoleniowej: online lub GWD) i wybranego zakresu tematycznego.

10. Czy będzie można zmienić osoby zgłoszone podczas rejestracji?

W wyjątkowych sytuacjach tak, jednakże ze względów organizacyjnych, prosimy o przemyślane zgłaszanie uczestnictwa.
Wszelkie zmiany dotyczące osób zgłoszonych na szkolenia, terminów szkoleń itp. należy niezwłocznie kierować na wskazane poniżej adresy e-mail lub zgłaszać telefonicznie (pod numery wskazane w zakładce Kontakt).

11. Czy zgłoszenie jest jednoznaczne z uczestnictwem w projekcie?

Nie. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (na stronie www.smup.jst.org.pl), e-mailem otrzymają Państwo projekt umowy dotyczący udziału w projekcie „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” (tj. szkoleniach) wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. deklaracjami dla uczestników i zasadami uczestnictwa).

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie umowy i odesłanie jej do organizatora. Warunkiem dodatkowym jest także przesłanie do organizatora (przed szkoleniem) wypełnionego załącznika – tzw. PEFS – dla każdej zgłoszonej osoby.

Ponadto liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu do projektu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

12. Dodatkowe pytania?

 • przedstawiciele z powiatów lub miast na prawach powiatu – ZPP: Tomasz Smaś, tel. 18 477 86 03
 • przedstawiciele z gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich – ZMP: Elżbieta Szarek, tel. 695 611 766